Kurs 20 godzin przez internet.
Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
I UPADŁOŚCIOWE

Prelegentami kursu są wyłącznie wybitni specjaliści i praktycy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny
 • radca prawny Bartosz Sierakowski doradca restrukturyzacyjny

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Termin

Możliwość zapoznania się z treścią kursu w dowolnym czasie i miejscu. Kurs jest dostępny w ciągu 2 godzin od dokonania płatności. Z treścią kursu możesz się zapoznać wielokrotnie w okresie 2 miesiący od dokonania płatności za kurs. Kurs audio- video.

Program kursu - 20 godzin

moduł I
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE - teoria i praktyka

Prelegent radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny

Program kursu 10 godzin

 1. Kto i kiedy? Czyli przesłanki otwarcia restrukturyzacji oraz zdolność restrukturyzacyjna;

 2. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – wymogi formalne, opłata i zaliczka;

 3. Czy wnioski upadłościowy i restrukturyzacyjny mogą iść w parze?;

 4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych – wady i zalety;

 5. Plan restrukturyzacyjny – czego się z niego dowiemy?

 6. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne;

 7. Organy i uczestnicy postępowania – kto decyduje o losach postępowania?

 8. Jak powstaje i co zawiera spis wierzytelności? Czy wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność?;

 9. Kwestionowanie treści spisu wierzytelności;

 10. Układ, jako sedno postępowania. Co obejmuje i w jaki sposób jest przyjmowany?;

 11. Układ częściowy, czyli szukanie porozumienia z wybranymi wierzycielami

 12. Finał - umorzenie lub zakończenie postępowania. Co wierzycielowi daje wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności?

 13.  Szczególne postępowania restrukturyzacyjne (deweloperzy i emitenci obligacji).

 14.  Prawo restrukturyzacyjne w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

moduł II
PRAWO UPADŁOŚCIOWE - teoria i praktyka

Prelegent radca prawny Bartosz Sierakowski doradca restrukturyzacyjny
Program kursu- 10 godzin

 1. Postępowanie upadłościowe - schemat procedury

 2.  Kto i kiedy?

 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości

 4. Przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości

 5. Kto jest kim?

 6. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i egzekucyjne

 7. Lista wierzytelności

 8. Masa upadłości

 9. Likwidacja masy upadłości

 10. Podział funduszów masy upadłości

 11. Orzeczenia wydawane w postępowaniu upadłościowym

 12. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego

 13. Układ w upadłości

 14.  Finał – umorzenie, zakończenie lub uchylenie postępowania

 15. Upadłość konsumencka po zmianach

 16.  Prawo upadłościowe w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu upadłościowym.

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie offline. Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting lub Moodle. Linki do kursu zostają przesłane na Państwa adres e.mail 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF .
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
 • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenia o udziale w kursie (na żądanie).

Koszt udziału:  580 zł brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP: 2.14/00030/2022

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub w formie elektronicznej poniżej.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: szkolenia@apkim.pl telefon 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKI PRELEGENTÓW

radca prawny PIOTR ZIMMERMAN
doradca restrukturyzacyjny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Więcej na temat Prelegenta https://www.zimmerman.com.pl/zespol/piotr-zimmerman/

radca prawny
BARTOSZ SIERAKOWSKI
 
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.