Webinarium z możliwością zadawania pytań. Kurs jest nagrywany. dostęp do materiałów PO kursIE przez 2 miesiące.
PLAN RESTRUKTURYZACYJNY od podstaw

Kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

Polecane dla osób, które chcą nabyć kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie planu restrukturyzacyjnego

Prowadzący webinarium:
dr hab.
TOMASZ STRĄK Prof. US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US (sylwetka prowadzącego na dole strony)

Cel szkolenia

W przypadku podmiotów poddanych restrukturyzacji lub planujących przeprowadzić restrukturyzację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca sądowy (lub zarządca), przy czynnej współpracy z dłużnikiem, sporządza plan restrukturyzacyjny, który dla powodzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest dokumentem fundamentalnym. Zgodnie z art. 10 ustaw plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

 1. opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku na którym przedsiębiorstwo działa;
 2. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 3. prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 4. pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 5. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 6. informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 7. opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 8. projektowane zyski i straty na kolejne pięć́ lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 9.  imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 10. imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 11. datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny jest zatem skomplikowanym i złożonym dokumentem. Jego sporządzenie wymaga zastosowania różnych narzędzi analitycznych i planistycznych, a także rozległej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i prawa. Często błędy na etapie przygotowania planu restrukturyzacyjnego prowadzą do mylnych wniosków co do realności odzyskania, w wyniku planowanej restrukturyzacji, zdolności do konkurowania na rynku oraz wykonania propozycji układowych.

Cele proponowanego cyklu szkoleń jest nabycie umiejętności przygotowania planu restrukturyzacyjnego, umiejętności weryfikacji jego spójności oraz oceny prawdopodobieństwa jego realizacji.  

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest dla osób zajmujących się zawodowo postępowaniem restukturyzacyjnym (w szczególności dla doradców restrukturyzacyjnych oraz osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego), prawników oraz doradców wspierających swoich klientów w przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub w czasie tego postępowania. Adresatem szkolenia są także osoby zarządzające oraz służby finansowe przedsiębiorców, którzy ze względu na aktualną sytuację finansową rozważają przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Termin: 
II edycje w listopadzie 2021

 • 19-21 listopada 2021 (piątek od godz. 10.00, sobota i niedziela od 9.00)
 • 30.11- 02.12 2021 (wtorek- czwartek od godziny 10.00) lub
UWAGA! Kurs jest nagrywany. Dostęp przez 2 miesiące w wersji offline.

Miejsce kursu

Webinarium (kurs przez internet w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań. Platforma ClickMeeting

UWAGA! Polecamy również kurs offline dostępny w każdym czasie . Koszt 450 zł brutto

PLAN ZAJĘĆ

Moduł I - 5h
PLAN RESTRUKTURYZACYJNY
– zagadnienia podstawowe
 

 1.  Trudna sytuacja finansowa – działania restrukturyzacyjne.
 2.  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
 3.  Cele postępowania restrukturyzacyjnego.
 4. Wstępy plan restrukturyzacyjny – minimalna zawartość.
 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.
  5. Sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

    6.  Wstępy plan restrukturyzacyjny – elementy pożądane

 • uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu;
 • uprawdopodobnienie braku pokrzywdzenia wierzycieli;
 • planowany rachunek zysków i strat.

    7.     Plan restrukturyzacyjny – omówienie poszczególnych elementów.

    8.     Test prywatnego inwestora oraz test prywatnego wierzyciela – kiedy jest wymagany i co zawiera.

Moduł II - 5h
PLAN RESTRUKTURYZACYJNY
Cz. I. Analiza przyczyn trudnej sytuacji finansowej, planowanie strategiczne oraz środki restrukturyzacyjne

1.     Analiza przyczyn trudnej sytuacji finansowej

 • znaczenie poprawnej identyfikacji przyczyn trudnej sytuacji finansowej;
 • czynniki zewnętrzne: makroekonomiczne, branżowe, lokalne;
 • czynniki wewnętrzne;
 • błędy w zarządzaniu;
 • oszustwa i działania nieetyczne zarządu;
 • powiązanie analizy przyczyn trudnej sytuacji finansowej z formułowaniem przyszłej strategii.

2.     Informacja o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa.

 •  źródła informacji do analizy rynku,
 • analiza popytu,
 •  analiza podaży w tym konkurencji.

3.     Przyszła strategia prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika

 •  strategia – minimalna zawartość;
 • narzędzia analizy strategicznej;
 • mapowanie strategii;
 •  definiowanie inicjatyw strategicznych;
 • narzędzia monitorowania realizacji strategii.

4.  Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.

 •  restrukturyzacja finansowa,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • restrukturyzacja majątku,
 •  restrukturyzacja operacyjna,
 •  restrukturyzacja strategiczna.

Moduł III -  5h

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

Cz. II. Planowanie finansowe

1.   Etapy planowania finansowego.

2.   Planowanie sprzedaży:

 •  Planowanie od zera,
 • Planowanie przyrostowe,
 • planowanie na podstawie planowanie udziału w rynku.

3.   Planowanie kosztów:

 • koszty działalności operacyjnej,
 •  koszty restrukturyzacji,
 • koszty finansowe.

4. Planowanie przychodów i kosztów związanych z restrukturyzacją majątku oraz wykonywaniem układu.

5.  Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.

6.   Planowany bilans – aktywa.

7.  Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią.

8.  Planowany bilans – pasywa.

9.   Planowane przepływy pieniężne.

10.  Ocena spójności przyjętych założeń.

Moduł IV - 5h

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

Cz. III. Analiza ryzyka

 1. Analiza ryzyka – etapy.
 2. Identyfikacja czynników ryzyka.
 3.  Pomiar ryzyka – metody.
 4. Analiza wrażliwości planu restrukturyzacyjnego – studium przypadku.
 5. Analiza Monte Carlo – studium przypadku.
 6. Ocena prawdopodobieństwa wykonania układu.

Moduł V-  5h

Test prywatnego wierzyciela oraz test prywatnego inwestora

1.   Test prywatnego wierzyciela – definicja oraz zakres zastosowania.

2.   Test prywatnego inwestora – definicja oraz zakres zastosowania.

3.   Test prywatnego wierzyciela – studium przypadku:

a) informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ramach wykonania układu, która zawiera następujące dane:

- wysokość objętych układem zobowiązań dłużnika wobec poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych;

- treść propozycji układowych wobec poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych;

b) informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika, zawierającą następujące dane:

- wartość majątku dłużnika ze wskazaniem obciążeń;

- przewidywaną wysokość kosztów postępowania upadłościowego;

- kategorię, w której byliby zaspokajani poszczególni wierzyciele publicznoprawni w postępowaniu upadłościowym;

c) ocena, czy wierzytelności wierzyciela publicznoprawnego będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu, czy w postępowaniu upadłościowym.

4. Test prywatnego inwestora – studium przypadku:

a) przewidywany poziom zwrotu z zaangażowanego kapitału;

b) średni poziom zwrotu z zaangażowanego kapitału porównywalnych inwestycji;

c) przewidywany poziom ryzyka towarzyszącego inwestycji;

d) średni poziom ryzyka porównywalnych inwestycji.

5. Szacowanie wysokości pomocy de minimis:

a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach;

b) wyznaczanie wysokości pomocy publicznej – studium przypadku.


Informacje organizacyjne:

 • Kurs przez internet. Link do zajęć przesyłany jest dzień przed kursem
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF po kursie.
 • Certyfikat uczestnictwa 
 • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenie o udziale w kursie (na żądanie)

Koszt udziału: 950 zł brutto 

Promocja 650 zł brutto (do 14.11.2021)

Kwota zwolniona z VAT

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub elektronicznie poniżej
Możliwość płatności w 2 ratach. 

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz:  szkolenia@apkim.pl  telefon 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, pl. Żelaznej Bramy 10 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKA PRELEGENTA

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu