Kurs 35 godzin przez internet
Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
PRZEDSIĘBIORSTWO
W KRYZYSIE

Prelegentami kursu są wyłącznie wybitni specjaliści i praktycy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego i analizy finansowej przedsiębiorstwa.
 • radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny
 • radca prawny Bartosz Sierakowski doradca restrukturyzacyjny
 • dr hab. Tomasz Strąk Prof. US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Termin

Możliwość zapoznania się z treścią szkolenia w dowolnym czasie i miejscu w okresie 2 miesięcy od dokonania płatności za kurs. Szkolenie audio- video 

Program kursu - 35 godzin

moduł I
Analiza i interpretacja informacji finansowych 

Program modułu: 15 godzin
 1. Analiza finansowa - podstawowe pojęcia, metody i narzędzia.
 2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce.
 3. Sprawozdawczość przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.
 4. Wartość bilansowa, likwidacyjna a rynkowa przedsiębiorstwa.
 5. Wiarygodność informacji finansowej.
 6. Manipulacje informacji finansowych.
 7. Etapy analizy finansowej sprawozdania finansowego.
 8.  Analiza wskaźnikowa.
 9. Analiza wypłacalności.
 10.  Analiza płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym.
 11. Analiza rentowności w ujęciu statycznym i dynamicznym.

Prelegent: dr hab. Tomasz Strąk  Profesor US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego (sylwetka prowadzącego na dole strony)

moduł II
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE- teoria i praktyka

Program modułu: 10 godzin
Prelegent radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny 
(sylwetka prowadzącego na dole strony)

 1. Kto i kiedy? Czyli przesłanki otwarcia restrukturyzacji oraz zdolność restrukturyzacyjna;

 2. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – wymogi formalne, opłata i zaliczka;

 3. Czy wnioski upadłościowy i restrukturyzacyjny mogą iść w parze?;

 4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych – wady i zalety;

 5. Plan restrukturyzacyjny – czego się z niego dowiemy?

 6. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne;

 7. Organy i uczestnicy postępowania – kto decyduje o losach postępowania?

 8. Jak powstaje i co zawiera spis wierzytelności? Czy wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność?;

 9. Kwestionowanie treści spisu wierzytelności;

 10. Układ, jako sedno postępowania. Co obejmuje i w jaki sposób jest przyjmowany?;

 11. Układ częściowy, czyli szukanie porozumienia z wybranymi wierzycielami

 12. Finał - umorzenie lub zakończenie postępowania. Co wierzycielowi daje wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności?

 13.  Szczególne postępowania restrukturyzacyjne (deweloperzy i emitenci obligacji).

 14. Prawo restrukturyzacyjne w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

  Sylwetka prowadzącego na dole strony

moduł III
PRAWO UPADŁOŚCIOWE - teoria i praktyka

Program modułu: 10 godzin
Prelegent radca prawny Bartosz Sierakowski doradca restrukturyzacyjny (sylwetka prowadzącego na dole strony)

 1. Postępowanie upadłościowe - schemat procedury

 2.  Kto i kiedy?

 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości

 4. Przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości

 5. Kto jest kim?

 6. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i egzekucyjne

 7. Lista wierzytelności

 8. Masa upadłości

 9. Likwidacja masy upadłości

 10. Podział funduszów masy upadłości

 11. Orzeczenia wydawane w postępowaniu upadłościowym

 12. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego

 13. Układ w upadłości

 14.  Finał – umorzenie, zakończenie lub uchylenie postępowania

 15. Upadłość konsumencka po zmianach

 16. Prawo upadłościowe w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu upadłościowym. 

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie offline. Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting lub Moodle. Linki do kursu zostają przesłane na Państwa adres e.mail.
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF 
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.

Koszt udziału: 750 brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP:  2.14/00162/2020

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub elektronicznie poniżej.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: rekrutacja@kursyrefundowane.pl  lub  szkolenia@apkim.pl

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul. Złota 59 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKI PRELEGENTÓW

radca prawny PIOTR ZIMMERMAN
doradca restrukturyzacyjny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Więcej na temat Prelegenta https://www.zimmerman.com.pl/zespol/piotr-zimmerman/

radca prawny
BARTOSZ SIERAKOWSKI
 
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu