Kurs 40 godzin online. Webinarium
DORADCA 
RESTRUKTURYZACYJNY

Prelegentami kursu są wyłącznie wybitni specjaliści i praktycy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny
 • adwokat Norbert  Frosztęga doradca restrukturyzacyjny
 • adwokat Maciej Geronim doradca restrukturyzacyjny
 • dr hab. Tomasz Strąk Prof. US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US

PATRONAT MERYTORYCZNY- Profesorskie Centrum Doradztwa, Ekspertyz i Edukacji Prawnej www.profesorskie.pl

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Terminy
edycja: kwiecień 2021

 • 9-10 kwietnia 2021  od godziny 9.00 do 14.00
 • 17- 18 kwietnia 2021 od godziny 9.00 do 14.00
 • 24-25 kwietnia 2021 od godziny 9.00 do 14.00
 • 7-8 maja 2021 od godziny 9.00 do 14.00

Program kursu - 40 godzin

moduł 
5  godzin (sobota)

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA HANDLOWEGO   
Prelegent: adwokat Maciej Geronim - doradca restrukturyzacyjny
 1. Podstawowe zagadnienia związane z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi w kontekście prawa handlowego.
 2. Ustanowienie organu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
 3. Udział organu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego w obrocie gospodarczym.
 4. Udział organu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym, arbitrażowym.
 5. Udział organu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego w obrocie korporacyjnym dłużnika (upadłego).
 6. Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie i środki prawne z tym związane.

moduł II
wymiar 10 godzin:
- 5 godzin sobota

- 5 godzin niedziela

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE - teoria i praktyka
Prelegent adwokat Norbert Frosztęga doradca restrukturyzacyjny

Program modułu:

 1. Kto i kiedy? Czyli przesłanki otwarcia restrukturyzacji oraz zdolność restrukturyzacyjna;

 2. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – wymogi formalne, opłata i zaliczka;

 3. Czy wnioski upadłościowy i restrukturyzacyjny mogą iść w parze?;

 4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych – wady i zalety;

 5. Plan restrukturyzacyjny – czego się z niego dowiemy?

 6. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne;

 7. Organy i uczestnicy postępowania – kto decyduje o losach postępowania?

 8. Jak powstaje i co zawiera spis wierzytelności? Czy wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność?;

 9. Kwestionowanie treści spisu wierzytelności;

 10. Układ, jako sedno postępowania. Co obejmuje i w jaki sposób jest przyjmowany?;

 11. Układ częściowy, czyli szukanie porozumienia z wybranymi wierzycielami

 12. Finał - umorzenie lub zakończenie postępowania. Co wierzycielowi daje wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności?

 13.  Szczególne postępowania restrukturyzacyjne (deweloperzy i emitenci obligacji).

 14. Prawo restrukturyzacyjne w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

moduł II
wymiar: 10 godzin 
- 5 godzin sobota
- 5 godzin niedziela

PRAWO UPADŁOŚCIOWE - teoria i praktyka
Prelegent radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny
PROGRAM MODUŁU

 1. Postępowanie upadłościowe - schemat procedury

 2.  Kto i kiedy?

 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości

 4. Przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości

 5. Kto jest kim?

 6. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i egzekucyjne

 7. Lista wierzytelności

 8. Masa upadłości

 9. Likwidacja masy upadłości

 10. Podział funduszów masy upadłości

 11. Orzeczenia wydawane w postępowaniu upadłościowym

 12. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego

 13. Układ w upadłości

 14.  Finał – umorzenie, zakończenie lub uchylenie postępowania

 15. Upadłość konsumencka po zmianach

 16. Prawo upadłościowe w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu upadłościowym.

moduł IV
15 godzin
(5h niedziela+5h sobota+5h niedziela)

INTERPRETACJA I ANALIZA FINANSOWA INFORMACJI FINANSOWYCH W KONTEKŚCIE NARZĘDZIA OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Prelegent: dr hab. Tomasz Strąk  Profesor US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

 1. Analiza finansowa - podstawowe pojęcia, metody i narzędzia.
 2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce.
 3. Sprawozdawczość przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.
 4. Wartość bilansowa, likwidacyjna a rynkowa przedsiębiorstwa.
 5. Wiarygodność informacji finansowej.
 6. Manipulacje informacji finansowych.
 7. Etapy analizy finansowej sprawozdania finansowego.
 8.  Analiza wskaźnikowa.
 9. Analiza wypłacalności.
 10.  Analiza płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym.
 11. Analiza rentowności w ujęciu statycznym i dynamicznym.

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie webinarium. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentom podczas kursu online. 
 • Zapisy trwają do  wyczerpania miejsc
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting. Linki do webinarium zostają przesłane na Państwa adres e.mail 3 godziny przed startem każdego z modułów. 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF po kursie.
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
 • Cena nie obejmuje opłaty za egzamin za licencję doradcy restrukturyzacyjnego w wysokości 2100 zł która opłacana jest indywidualnie przez uczestników w Ministerstwie Sprawiedliwości. Udział w kursie nie obliguje do przystąpienia do egzaminu. Uczestnik może wziąć udział w kursie w celu poszerzenia wiedzy dla własnych potrzeb. Więcej informacji na temat egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego można znaleźć tutaj

Koszt udziału: 1590 zł

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP:  2.14/00162/2020

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: rekrutacja@kursyrefundowane.pl  lub  szkolenia@apkim.pl Telefon: 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKI PRELEGENTÓW

radca prawny PIOTR ZIMMERMAN
doradca restrukturyzacyjny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Więcej na temat Prelegenta https://www.zimmerman.com.pl/zespol/piotr-zimmerman/

adwokat NORBERT FROSZTĘGA 
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Świadczy usługi prawne na rzecz wszystkich uczestników procesów insolwencyjnych (w tym: dłużników, wierzycieli, syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców) na wszystkich etapach, tj. począwszy od doboru właściwej strategii restrukturyzacji, poprzez przygotowanie wniosku oraz przez całe postępowanie, aż po jego prawomocne zakończenie. Na bieżąco doradza w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych z różnych branży, gdzie liczba wierzycieli liczona jest w tysiącach, a majątek w setkach milionów złotych.

Norbert Frosztęga zastępuje także Klientów w ramach procesów sądowych w sprawach gospodarczych, w tym w wielu postępowaniach związanych z odpowiedzialnością kadry menadżerskiej za długi zarządzanych podmiotów. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest natomiast instytucja przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), gdzie może pochwalić się m.in. skutecznym przeprowadzeniem największego pre-packu w historii tej instytucji w Polsce, jeśli chodzi o cenę sprzedaży. Interesuje się nadto zagadnieniami z pogranicza prawa zamówień publicznych oraz prawa restrukturyzacyjnego. 

Jest autorem ok. 30 publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, publikowanych zarówno w prasie, jak i czasopismach branżowych (w tym: Monitor Prawa Bankowego oraz Doradca Restrukturyzacyjny). Prowadzi szkolenia z zakresu prawa insolwencyjnego.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pt.: „Prawnokarne aspekty instytucji świadka koronnego” napisał pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UJ.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Norbert Frosztęga współpracuje również ze spółką Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A, w której pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

adwokat MACIEJ GEROMIN 
doradca restrukturyzacyjny

Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego - uczestniczył jako ekspert w pracach nad tzw. "nową upadłością konsumencką" i ustawą Prawo restrukturyzacyjne, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, zawodowo związany z zespołami sporów sądowych i spraw upadłościowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Maciej Geromin jest adwokatem, absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stosunków międzynarodowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 2015 roku pełnił funkcję delegata RP w trakcie 48. Sesji V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego.

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu