DOCTOR OF LAWS 

(LL.D)

Informacje ogólne:


Rodzaj studiów
:          podyplomowe
Kierunek studiów:       DOCTOR OF LAWS (LL.D.)
Specjalność (do wyboru):                             
 • prawo w biznesie, 
 • prawo cywilne, 
 • prawo karne, 
 • prawo korporacyjne, 
 • prawo administracyjne, 
 • prawo gospodarcze, 
 • prawo procesowe, 
 • prawo finansowe
 • prawo podatkowe, 
 • prawo ochrony środowiska, 
 • prawo pracy, 
 • prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, 
 • prawo nowych technologii,
 • prawo bankowe, 
 • prawo nieruchomości, 
 • prawo medyczneTryb studiów: 
             niestacjonarne/ niestacjonarne IOS
Ścieżka kształcenia:   sala lub przez internet
Czas trwania:               2 semestry
Liczba ECTS:                60
Liczba godzin:             160

REKRUTACJA TRWA: październik 2022
Rekrutacja kandydatów na Studia jest otwarta.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje ogólne:

Studia Doctor of Laws (LL.D.)

to możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych. Studia LL.D. przekazują praktyczną wiedzę w zakresie prawa. Absolwenci studiów Doctor of Laws (LL.D.) zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Studia organizowane w ramach umowy o współpracy Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego z Collegium Humanum w Warszawie.


Międzynarodowe standardy Collegium Humanum

Studia podyplomowe Doctor of Laws (LL.D.)  organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe na świecie kwalifikacje prawnicze.


 Program studiów podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa Collegium Humanum w zagranicznych i krajowych organizacjach biznesowych i edukacyjnych, m.in. w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie.

Doctor of Laws (LL.D.) realizowane są z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education oraz utylitarności zdobytej wiedzy prawniczej w praktyce biznesowej.

Program studiów

Program studiów każdej z specjalności podzielony jest na dwie części:

 1. przedmioty obowiązkowe 
 2. przedmioty fakultatywne w ramach wybranej specjalizacji.  

Przykładowy program studiów:specjalność PRAWO W BIZNESIE

 • Prawo podatkowe i finansowe
 • Prawo handlowe
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo UE
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Etyka biznesu i CSR
 • Marketing
 • Negocjacje i mediacje
 • Przywództwo, mentoring i coaching
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie
 • Metodyka badań naukowych w naukach prawnych

Zaliczenie studiów

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I OTRZYMANIA ŚWIADECTWA ORAZ DYPLOMU JEST:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach) lub
 • przygotowanie pracy zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza temat z obszaru wybranej specjalności 

Opłaty za studia

Opłaty jednorazowe:

 • Opłata rekrutacyjna 190 zł
 • Opłata wpisowa 390 zł

System opłat za studia

 • 1 wpłata roczna      9.900 zł
 • 2 wpłaty półroczne          5.200 zł
 • 4 wpłaty kwartalne.         2.750 zł

Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Absolwenci studiów podyplomowych Doctor of Laws (LL.D.) otrzymują

W JĘZYKU POLSKIM

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Partnerów programu.

W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • dyplom ukończenia studiów LL.D z akredytacją Apsley Business School w Londynie 

W JĘZYKU ANGIELSKIM (NA ŻYCZENIE ZA DOPŁATĄ)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

Wymagania od kandydatów: 

O przyjęcie na Studia może się ubiegać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równorzędny.

Wymagane dokumenty

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez pracownika Działu Rekrutacji)
 • Curriculum Vitae (musi zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”)

Krok 1 Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Krok 2 Elektroniczny system rekrutacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń

Dział Rekrutacji
(oferta edukacyjna, proces rekrutacji)

tel.: 537 380 180
e.mail: rekrutacja@apkim.pl

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych (umowa, dostęp do konta studenckiego)